Wheat flour, sugar, butter, macadamia paste, almond flour, glucose syrup, amoium bicarbonate, raspberry aroma